ඔබ සැමට සාමය සතුට සපිරි, නිරෝගී, බලාපොරොත්තු ඉටුවන, සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!