කොහොමද අලුත් තීම් එක.... විශිෂ්ඨයිද? හොදයිද? චාටර්ද? කියලාම යන්න...හප්පේ....මට එපා වුනා මේක දාන්න ගිහිල්ලා..ඇති යාන්තම් වැඩේ ඉවර කර ගත්තා..මොනා හරි අප්සට් එකක් තියෙනවනම් කියලම යන්න.ඔයාලගේ අදහස් තිබ්බම තමයි වැඩේ සාර්ථකද නැද්ද කියලා බලාගන්න පුලුවන් වෙන්නේ.එහෙනම් ඔන්න අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වෙලාම වැඩේ පටන් ගත්තා...:-)...